درباره ما

بسمه تعالی

اعضای این رسانه سعی و تلاش میکند تا عملکرد و نظرات دولت محترم و نهادهای دولتی و مردمی را با دقت کامل به سمع نظر مخاطبین محترم رسانه ای برساند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهدی خوشدونی

نیوز تهران